Polityka prywatności


I. ZASADY PODSTAWOWE

  1. Akces-Sport jako Administrator Portalu, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Portalu. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady ochrony tych danych dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.
  2. Portal prowadzony przez Akces-Sport jest strukturą otwartą, dostępną w sposób bezpłatny. Głównym przeznaczeniem Portalu jest umożliwienie szybkiego i łatwego zapisania się na zawody sportowe Użytkownikom, dostęp do wymaganych informacji organizatorom tych zawodów, a po ich realizacji opublikowaniu wyników z tych zawodów, a także materiałów fotograficznych. Szczegółowe dane dotyczące Użytkowników nigdy nie są udostępniane w zakresie większym niż jest to niezbędne do realizacji usług Portalu na rzecz organizatorów zawodów sportowych.
  3. Połączenia i strony Portalu odbierające ważne dla Użytkowników dane, są realizowane przy pomocy bezpiecznego protokołu SSL.

 

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Dane techniczne wynikające z realizacji połączeń internetowych od Użytkowników do Portalu (np. adres IP komputera) zawarte w logach systemu operacyjnego serwera są wykorzystywane przez Portal wyłącznie w celu prawidłowego jego funkcjonowania i administrowania.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika do Portalu jest Akces-Sport z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 37/58. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Portalu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
  3. Dane osobowe Użytkowników Portalu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Akces-Sport.
  4. Dane ujawniane na stronach Portalu. W wyniku zapisania się na zawody sportowe Użytkownik Portalu zgodnie z Regulaminem Portalu i regulaminem zawodów wyraża zgodę na opublikowanie w ramach listy zgłoszeń, listy startowej, listy wyników swojego: imienia, nazwiska, kodu UCI ID, miejscowości, kategorii wiekowej. Pozostałe informacje o Użytkowniku mogą być przekazane przez Portal jedynie organizatorowi danych zawodów sportowych na wyraźne uzasadnienie zapotrzebowania na poszczególny rodzaj danych.

 

III. INFORMACJE WYSYŁANE UŻYTKOWNIKOM ORAZ ODSYŁACZE DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

  1. Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy e-mail podane przez Użytkowników do Portalu wiadomości systemowych z powiadomieniami, a także wiadomości o charakterze informacyjnym i komercyjnym w imieniu organizatorów zawodów sportowych współpracujących z Portalem na zasadzie odrębnych umów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
  2. Portal nie odpowiada za treści, bezpieczeństwo danych stosowane przez serwisy zewnętrzne odsyłające do Portalu oraz do których odsyła Portal na wniosek organizatorów zawodów sportowych.
Scroll to Top
Kontakt

Tel 501 062 492

Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa

biuro@akces-sport.pl